Questions? Contact us
Tel. 0-2944-0817 Fax. 02-949-5299
      
   Hardware Product

   Barcode Solution System

RFID Solution

: รูปแบบการทำงานระหว่าง Handheld Mobile และ Windows Application
Flow รูปแบบการทำงานระหว่าง Handheld Mobile และ Windows Application ของ BNAutoid
RFID Solution
ย่านความถี่ต่ำ

  • ย่านความถี่ต่ำ (LF) 125 kHz และ 134 kHz นิยมใช้สำหรับควบคุมการเข้าออกสถานที่และการลงทะเบียนสัตว์ ถูกจำกัดด้วยกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ ใบอนุญาต พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (10)) ซึ่งจำกัดกำลังส่งออกอากาศ EIRPไว้ที่ 150 มิลลิวัตต์ มีระยะการสื่อสารได้น้อยกว่า 1 เมตร
  • ย่านความถี่สูง (HF) 13.56 MHz นิยมใช้ในบัตรสมาร์ต (Smart Card) แบบไร้สัมผัส และหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกจำกัดด้วยกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ ใบอนุญาต พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (11)) ซึ่งจำกัดกำลังส่งออกอากาศ EIRP ไว้ที่ 5 มิลลิวัตต์ มีระยะการสื่อสารได้น้อยกว่า 1 เมตร
  • ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) 433 MHz นิยมใช้ในการบริหารคลังสินค้า และการจัดการลอจิสติกส์ (Logistic) แม้จะอนุญาตให้ถึง 10 มิลลิวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งาน RFID แบบ active แต่กฎกระทรวงฯ กำหนดให้ใช้งานได้เพียงเฉพาะด้าน เช่น สำหรับควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในบริเวณเฉพาะ และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น
  • ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) 800-900 MHz นิยมใช้ในการบริหารคลังสินค้าและ การจัดการลอจิสติกส์ โดยเฉพาะการใช้งานรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์EPC (Electronic Product Code) ตามมาตรฐาน EPC Global Class 1 Gen 2 มีการระบุให้ใช้ความถี่ในช่วง 860 – 960 MHz สำหรับประเทศไทยโดย กทช. ได้จัดสรรความถี่ย่าน UHF ที่ 920-925 MHz
  • ย่านความถี่ไมโครเวฟ 2.45 GHz (2450 MHz) ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ใช้กำลังส่งไม่เกิน100 มิลลิวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งาน RFID แบบ active แต่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้ งาน RFID แบบ passive ซึ่งต้องมีระยะอ่านไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร การใช้งาน RFID แบบ passiveในย่านนี้ต่อไปจะมีความสำคัญในด้านลอจิสติกส์และการค้าปลีก เนื่องจากต้นทุนของสายอากาศต่ำกว่าแบบความถี่ย่าน LF และ HF ทำให้ต้นทุนโดยรวมของป้ายรหัสสินค้าต่ำลง

RFID Frequency Bands
RFID Frequency Bands