Questions? Contact us
Tel. 0-2944-0817 Fax. 02-949-5299
      
   Hardware Product

   Barcode Solution System

สินค้าระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

    มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ ระบบรองรับ การรับ การจ่าย การโอนย้าย การตรวจนับสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีทันใด รวมไปถึงระบบสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี Barcode และ RFID เพื่อสนับสนุนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

    ดังนั้นบริษัท บีเอ็น ออโต้ ไอดี จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างดี

    เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้ทุกภาคธุรกิจ ทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนั้นจะมีความ ซับซ้อน ทางด้านธุรกิจน้อยไป ธุรกิจที่มีความซับซ้อนของธุรกิจมาก ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรและขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัด การสินค้าที่ผิดพลาดได้

ข้อดีของระบบ BNA@Warehouse Management System

1. รองรับการรับสินค้าแบบ Real time
2. รองรับการรับสินค้าอ้างอิงเอกสาร PO Number , ใบส่งของ
3. รองรับการแนะนำการจัดเก็บสินค้า
4. รองรับการจัดเก็บสินค้าได้หลายคลังสินค้า และหลายที่จัดเก็บ
5. รองรับการรับสินค้าแบบมี Lot , Serial, Item
6. รองรับการสนับสนุนด้วยระบบ Barcode และ RFID
7. รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO
8. รองรับการเบิกสินค้าอ้างอิงใบเบิกหรือใบกำกับภาษี
9. รองรับการตรวจสอบตัวตนและตัดสต็อกทันที หลังจากมีการ เบิกจ่ายสินค้า
10. รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบชิ้นต่อชิ้น หรือเบิกแบบทั้งกล่อง
11. รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบมี Lot , Serial
12. ระบบรองรับการแนะนำที่เก็บสินค้าเวลาไปทำการเบิกจ่ายสินค้า
13. รองรับการโอนย้ายสินค้าระหว่าง Location หรือ ระหว่างคลังสินค้า
14. รองรับการตรวจนับสินค้าทั้งแบบกำหนดเองหรือแบบประจำปี
15. รองรับการออกรายงานต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นการรับ การเบิกจ่าย การคืน การโอนย้าย การตรวจนับสินค้าหรือรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
16. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีอื่นๆ เช่น SAP , ERP , Oracle , Express , Formula , Mac5 เป็นต้น


ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบคลังสินค้า

1.การรับสินค้าผู้จำหน่าย (Receiving form Supplier)
2.การรับสินค้าฝ่ายผลิต (Receiving form Production)
3. การตรวจสอบ (Inspection)
4. การจัดเก็บ (PutAway)
5. การควบคุมที่จัดเก็บ (Location Control (Singal / multi Warehouse))
6. การเบิกสินค้าให้ลูกค้า (Picking to Customer)
7. การเบิกสินค้าให้ฝ่ายผลิต (Picking to Production)
8. การคืนสินค้าจากลูกค้า (Return Form Customer)
9. การคืนสินค้าจากฝ่ายผลิต (Return From Production)
10. การบรรจุหีบห่อ (Packing)
11. การโอนย้ายสินค้า (Item Transfer)
12. การตรวจนับสินค้า (Stock Count)
13. การขนส่งสินค้า (Shipping)

การทำงานหลักของ BNA WMS


BNA@WMS ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร

1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) :
ระบบ BNA@WMS สามารถช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำสินค้าไปจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงระบบสามารถปรับยอดสต็อกโดยทันทีทันใด

2. กระบวนการจัดเก็บ(Put Away):
ระบบ BNA@WMS สามารถ แนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บ และมีการยืนยันตำแหน่งการจัดเก็บที่ถูกต้อง ระบบรองรับการใช้งานบาร์โค้ดเพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บจริง ซึ่งจะช่วยในการconfirm ตำแหน่งจัดเก็บอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดเก็บสินค้าผิดที่และหาสินค้าไม่เจอในภายหลัง

3. กระบวนการเบิก (Picking):
ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถแนะนำให้ไปหยิบสินค้าตามที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า และรองรับการตัดสต็อกทันที่หลังมีการ ยืนยันการเบิกสินค้า

4. กระบวนการคืน (Return):
ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถอ้างอิงเอกสารการเบิก สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกสินค้าไปวันไหน รับคืนมาจากใคร และระบบสามารถแนะนำที่ จัดเก็บให้เหมาะสม รองรับระบบ สแกนเพื่อรับคืนสินค้าแบบ Real time

5. กระบวนการโอน (Transfer):
ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถทำการโอนสินค้าได้ทันทีทันใด ซึ่งสามารถตรวจสอบถึงที่จัดเก็บ

6. การตรวจนับสินค้า (Physical Count):
ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถตอบสนองการตรวจนับสินค้าไม่ว่าจะเป็นตามแบบตรวจสอบประจำเดือน หรือประจำปี รวมไปการตรวจนับที่ขึ้นอยู่กับความต้องการ (Manual) ซึ่งสามารถเลือกการตรวจนับได้ทุกช่วงเวลา

BNA - Network Configuration